Lập trình IOS – Module 2 – Giáo trình lập trình di động ĐH KHTN
KỸ THUẬT LẬP TRÌNH / Tháng Tám 10, 2017

Giáo trình lập trình di động ĐH KHTN – Lập trình IOS – Module 2: tìm hiểu về tính kế thừa, protocol & Delegate, các kiểu dữ liệu cơ sở trong Objective-C, vấn đề cấp phát và thu hồi bộ nhớ, mô hình MVC, các điều khiển lựa chọn và điều hướng, tìm hiểu dữ liệu dạng tập hợp nâng cao, tạo và đọc ghi trên thư mục dự án, xây dựng giao diện mới với các controler, các điều khiển trạng thái và điều chỉnh,…

Lập trình IOS – Module 1 – Giáo trình lập trình di động ĐH KHTN
KỸ THUẬT LẬP TRÌNH / Tháng Tám 10, 2017

Giáo trình lập trình di động ĐH KHTN – Lập trình IOS – Module 1: giới thiệu Objective-C và lập trình ứng dụng IOS, các kiểu dữ liệu, xây dựng ứng dụng IOS, cấu trúc điều khiển, hướng đối tượng trong Objective-C, các điều khiển cơ bản, lưu trữ dữ liệu dạng tập hợp, đọc ghi tập tin, scrollview & page control,…

Lập trình Window Phone – Module 1 – Giáo trình Lập trình di động ĐH KHTN
KỸ THUẬT LẬP TRÌNH / Tháng Tám 10, 2017

Giáo trình Lập trình di động ĐH KHTN – Lập trình Window Phone – Module 1: nội dung bao gồm giơi thiệu nền tảng ngôn ngữ C#, xử lý chuỗi trong C#, mảng và collection trong C#, xây dựng lớp và đối tượng, tính kế thừa và đa hình, lập trình window phone, xử lý biệt lệ Exception, cơ bản về LINQ,…

Lập trình Android – Module 2 – Giáo trình Android ĐH KHTN
KỸ THUẬT LẬP TRÌNH / Tháng Tám 10, 2017

Tài liệu lập trình Android – Module 2 – Giáo trình Android ĐH KHTN: giới thiệu các thành phần ứng dụng trên Android, View và các điều khiển cơ bản, tài nguyên ứng dụng cơ bản, Intent, Tài nguyên ứng dụng hình ảnh và giao diện, Asset – SharePreference – bộ nhớ thiết bị, Adapter & AdapterView, Fragment,…